REGULAMIN KONKURSU

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Rzuć wyzwanie Davidowi 8”
2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród w konkursie jest administrator strony AlienZine.pl
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.alienzine.pl w dniach 28 listopada – 12 stycznia (wcześniej: 31 grudnia 2017 roku) 2018 (do godziny 23:59).

§2

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) nie współtworzy strony AlienZine.pl i nie odpowiada za wybór zwycięzcy.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§3

NAGRODY

1. Nagrodą Główną w Konkursie jest:
Figurka nr 346 Alien Queen firmy Funko, o wartości 100 zł.

Nagrodą za wyróżnienie w Konkursie jest:

Figurka nr 30 Alien firmy Funko, o wartości 50 zł.
2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, wyłoniony przez Komisję, który w czasie trwania konkursu wyśle na prawidłowy adres tallana@alienzine.pl pracę konkursową zawierającą projekt graficzny wraz z opisem zaprojektowanego przez siebie stworzenia budzącego grozę.
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres tallana@alienzine.pl w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureata Konkursu na koszt Organizatora, na adres wskazany przez Laureata, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.

§4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.alienzine.pl